Diccionari històric de periodistes catalans

Territoris de llengua catalana - Periodismes generalistes i especialitzats

Presentació Crèdits Contacte


Periodistes MitjansGèneres Seccions

A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z


Crèdits

 

Direcció

Josep M. Casasús i Guri

Coordinació

Francesc Salgado de Dios

Redactors

Josep M. Casasús Guri
Lluís Costa Fernàndez
Jaume Fabre Fornaguera
Teresa Ferré Panisello
Josep Maria Figueres i Artigues
Jaume Guillamet i Lloveras
Maria Iranzo Cabrera
Esther Lázaro Sanz
Francesc Salgado de Dios

Correcció lingüística i ortotipogràfica
Josep M. Mestres i Serra (supervisió)
Laia Campamà Mormeneo (coordinació)
Andreu Pulido Bazaga
Servei de Correcció Lingüística (IEC)

Desenvolupament informàtic i disseny
Santiago Muxach i Riubrogent
Servei de Recursos Digitals (IEC)

© Institut d’Estudis Catalans, per a aquesta edició en línia
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona

Primera edició: setembre del 2020
Segona edició: febrer del 2021
Tercera edició: abril del 2022
Quarta edició: desembre del 2022


ISBN: 978-84-9965-555-0

DOI: 10.2436/10.3000.02.1

 

Aquesta obra està sotmesa a les condicions de la llicència pública Creative Commons. Per tant, es pot reproduir, distribuir i comunicar públicament, sempre que no hi hagi un afany de lucre i que s’hi facin constar els autors. Aquesta autorització és sens prejudici dels drets derivats dels usos legítims o altres limitacions reconegudes per la llei. Es pot trobar una còpia completa dels termes de la llicència a l’adreça http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.

Les condicions esmentades es refereixen, sobretot, als aspectes següents: a) Reconeixement explícit; cal fer constar aquesta obra de la manera especificada per l’IEC. b) No comercialització; aquesta obra no es pot utilitzar, en cap cas, amb finalitats comercials. c) Termes de la llicència; s’han d’especificar ben clarament els termes de la llicència d’ús concedida. d) Altres permisos; els titulars dels drets d’explotació poden concedir permisos que depassin els termes d’aquesta llicència.

 

 


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal